CENTRUM » Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro nákup v E-shop

E-shop je provozován Rabten Čhödarling, IČO 26524309, se sídlem Kubelíkova 86, Liberec, PSČ 46007, zapsán jako spolek Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 4009 (dále jen „provozovatel“), na internetové adrese www.rabten.cz.

Co není výslovně upraveno v těchto Obchodních podmínkách, řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, zejm. jeho ustanoveními § 1810 až § 1840 platnými pro spotřebitelské smlouvy a ustanoveními § 2079 až § 2127 platnými pro smlouvu kupní.

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi provozovatelem jako prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé při nákupu zboží kupujícím v internetovém obchůdku provozovatele.

 1. Objednávku odesílá kupující provozovateli elektronicky prostřednictvím formuláře internetového obchůdku. Odesláním objednávky kupující akceptuje vyčíslenou cenu za objednávané zboží a za dopravu, dále způsob platby a dopravy, který si zvolil. Odesláním objednávky kupující akceptuje také tyto obchodní podmínky a potvrzuje správnost jím v objednávce uvedených údajů. Odesláním objednávky je mezi provozovatelem a kupujícím uzavřena kupní smlouva (dále jen „smlouva“).
 2. V případě, že kupující zvolil jako způsob úhrady bezhotovostní platbu, bude provozovatelem objednané zboží na dodací adresu odesláno až po připsání příslušné částky na určený bankovní účet provozovatele.
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 4. Kupující má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.
 5. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je potřeba, aby kupující o svém odstoupení od smlouvy informoval provozovatele písemně s použitím Formuláře odstoupení od kupní smlouvy, který je ke stažení na webu provozovatele na email rabten@seznam.cz nebo v listinné podobě dopisem zaslaným do sídla provozovatele. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje, pokud je oznámení o odstoupení od smlouvy provozovateli odesláno před uplynutím uvedené lhůty.
 6. Od smlouvy může kupující odstoupit také z důvodu vadného plnění (vady zboží) za podmínek stanovených v Občanském zákoníku (ustanovení § 2099 a následující). V případě vady zboží se zpravidla bude jednat o nepodstatné porušení smlouvy, které bude možné řešit výměnou zboží.
 7. Prodávající je povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
  Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.
 8. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy mu došlo kupujícím vracené zboží, všechny platby, které od kupujícího v souvislosti s dotčeným plněním obdržel.
 9. Náklady na dodání zboží zpět provozovatel vrací kupujícímu pouze v případě, že se jedná o vrácení zboží z důvodu vadného plnění; náklady na dopravu zboží však v takovém případě provozovatel hradí pouze do výše, která odpovídá nákladům na standardní zásilku podle platného sazebníku České pošty. Pokud se jedná o vrácení zboží při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, náklady na dodání zboží zpět provozovatel kupujícímu nevrací.
 10. Pro vracení plateb použije provozovatel stejný způsob platby, který použil kupující pro provedení počáteční transakce (zejm. zaslání částky na účet, z nějž kupující platbu provedl), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 11. Prodávat zboží provozovatele třetím osobám na základě příslušného živnostenského oprávnění lze výlučně jen po uzavření zvláštní smlouvy s provozovatelem; vyjma případů upravených takovou zvláštní smlouvou nedává provozovatel souhlas s prodejem jeho zboží.
 12. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.7.2016.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

V případě využití svého práva odstoupit od kupní smlouvy si můžete stáhnout Formulář odstoupení od kupní smlouvy v rubrice Stáhnout v hlavním menu.

Základy buddhismu

archív

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR